بازدید استاندار محترم استان لرستان و رئیس شرکت شهرک های استانی لرستان و دیگر دست اندرکاران محترم استان