بازدید مسئولین استانی از طرح توسعه کارخانه جدید پدیده صنعتی آویژه