بازدید نماینده محترم مجلس شهرستان بروجرد و مسئولین اداره صنعت و معدن و تجارت از کارخانه آویژه و فاز دوم طرح توسعه